База на податоци за несакани дејства

База на податоци за несакани дејства

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз природните непријатели. Нашата апликација за несакани дејства ви кажува колку се штетни различните пестициди.

Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз нашите производи

Или преземете ја апликацијата за несакани дејства:

Долготрајност на дејството врз природните непријатели (трајност)

Многу хемиски средства остануваат штетни одреден период по примената. Кај природните непријатели, оваа отпорност се изразува со бројот на недели во текот на кои хемиското средство останува штетно за природните непријатели. Само по наведениот период, соодветниот паразит или грабливецот може да се воведе или повторно успешно да се воведе.

Несакани дејства врз бумбарите

Сите резултати за несакани дејства врз бумбарите се добиени со користење на Bombus terrestris. Несаканите дејства кај други видови бумбари може да се разликуваат. За бумбарите, дефинирани се четири категории за целите на наведување на начинот на работа што треба да се следи кога се користат конкретните пестициди. Пред покривањето и (или) отстранувањето на кошницата, поставете ја вратичката во позиција во која бумбарите можат да влегуваат, а не можат да излегуваат од кошницата.

Долготрајност на дејството врз бумбарите (трајност)

Долготрајноста на дејството на хемиското средство врз бумбарите е наведено во број на денови во текот на кои бумбарите не може да се чуваат во пластеникот. Само тогаш кога наведениот период ќе помине и хемиското средство доволно ќе се разложи, бумбарите нема да имаат несакани дејства од истиот. Ако не се прикажани податоци, долготрајноста е непозната.

Извори на информации

Податоците во оваа база на податоци се засновани на различни извори на информации:

Резултати од испитувања спроведени од Koppert B.V.
-
Искуства на вработени на Koppert во областа, низ светот
(главно се однесуваат на информации за трајноста)
-
Резултати од истражувања од работната група на IOBC „Пестициди и полезни организми“
-
Извештаи од истражувачки институти (национални и меѓународни)
-
Други извори како што се веб-локациите на IOBC или IPM Impact
-
Производители на пестициди