Чек-листа за опрашување со Natupol Fly

Чек-листа за опрашување со Natupol Fly

Natupol Fly или мувите Lucilia sericata се користат за култури на мали површини и со мал број цветови или за култури што произведуваат многу малку полен. Чек-листата Natupol Fly покажува како да се постигнат најдобри резултати за опрашување.

Изведувањето на Natupol Fly возрасни од кукли повеќе или помалку запира на температура на чување помеѓу 3˚C и 8˚C. На повисоки температури, потполно израснатите муви излегуваат одредено време, во зависност од конкретната температура. Natupol Fly се испорачува како кукли во картонски цевки.

Користете 15 ml од куклите по квадратен метар како стандард. Менувајте ја оваа количина во зависност од бројот на цветови по квадратен метар.

Заштитете ги куклите од директна сончева светлина и влага како дожд или кондензација. Користете чаши за кафе со капачиња, на пример или торби. Не расејувајте ги куклите неконтролирано.

Искуствата во пракса укажуваат дека несаканите дејства на хемиските третмани врз Natupol Fly обично наликуваат на несаканите дејства врз бумбарите. За понатамошни информации за несаканите дејства врз Natupol Fly, пребарајте во базата со податоци за несакани дејства за бумбари (Bombus spp.).

Не ослободувајте ги Natupol Fly без подготовка ако температурата е под 15˚C. Резултатот ќе биде непредвидлив и за истиот често ќе биде потребно подолго време од една недела. Во случај на потреба за користење на Natupol Fly на температура под 15˚C, прво да го завршат развојниот циклус во топла средина. Ослободувајте ги Natupol Fly штом ќе се појават првите муви.

Заштитете ги отворите за муви од вода.

Заштитете ги отворите за муви од топлина. Се препорачува да се користат бели или светло обоени торби/чаши на температури над 20°C.