Унапредување на растот на растенијата и издржливоста на културите

Навистина активни и докажани

Факторите што влијаат на издржливоста на културата и виталноста на културата континуирано се развиваат како што растат барањата на потрошувачите. Вистинската клима, доволната светлина, доброто управување со вода, точните хранливи материи за растението и интегрираното управување со штетници, сите се примери на овие позитивни влијанија. Бидејќи технологијата на геномот и подобрувањата на сортите продолжуваат, потребата да се оптимизира здравјето и потенцијалот на растението ќе продолжи да има суштинска улога во одржливото земјоделство.

Барањата на ресурси ја насочуваат индустријата кон поодржлива форма на земјоделство во 21-от век. Koppert е на чело на развојот во биотехнологијата на културите во последните 50 години, работејќи непосредно со нашите партнери да ја зголеми природната издржливост, да развие стратегии за управување со болести и штетници кај растението и да го оптимизира приносот на културата.

Составни делови на овој пристап се создавање и управување со биодиверзитетот на микрофлората во коренската зона, плус преку насочување на асимилираните материи да се влијае и стимулира растението од нива до краен потрошувач.

NatuGro ја оптимизира синергистичката врска помеѓу растението и неговата средина, и над и под земјата. Како што растението станува поиздржливо и балансирано, многу можности стануваат достапни. Ова доведува до бројни долгорочни придобивки, вклучувајќи поголема толерантност на стрес кај растението, подобрувања на приносите и квалитетот и намалена зависност од хемиски третмани за контрола на хранливите материи кај растението и болестите на растението.

Оптимизирање на потенцијалот на растенијата

Кај секоја конкретна агрономска ситуација, ќе постојат предизвици за оптимизирањето на остварливиот потенцијал на културата. Тие ќе се разликуваат зависно од дисбалансите на хранливите материи за растението, болестите на растението и ризиците од штетници, квалитетот на водата и почвата и од растечките пазарни и финансиски ограничувања.

Koppert се фокусира на врската помеѓу растението и неговата животна средина.

1. Микроорганизми

Започнување со ризосферата и максимизирање на врската помеѓу корењата на растението и почвата.

Зголемување на биодиверзитетот во зоната на коренот со користење инокуланти на ризосферата

  • Фитостимулација / врзување на азот на растението
  • Растворање минерали / засилено внесување на хранливи материи кај растението
  • Болести на растението и управување со штетници
  • Здравје на супстрат/ почва
  • Здрави корења заформирање на добар посев

Производи на Koppert: Trianum P, Trianum G, Panoramix

2. Природни биостимулатори и биоѓубрива

Како што се менува средината и културата минува низ различни фази на развој, способноста да се стимулираат конкретни и познати природни реакции кај културата може да даде значителен придонес во постигнување на планираниот раст и развој на растението и интегрираното управување со посевот.

Биостимулаторите, кои имаат целен резултат од примената, може да му обезбедат на одгледувачот и продавачот на мало култура која е балансирана и проактивно подготвена за следната фаза на процесот на развој. Ова може да го вклучи формирањето на посевот, производството на плод и цвет, квалитетот на приносот и управувањето со болести.

Производи на Koppert: Vidi Parva, Vidi Terrum, Vidi Fortum, Vidi Funda, Vidi Fol, Veni Calcium

Ви треба помош?