Најдобри практики

Како одгледувач, добро сте свесни за критичната улога што ја играат бумбарите во опрашувањето на вашите култури и обезбедувањето оптимални приноси. Овие опрашувачи се многу ефикасни и можат значително да ја подобрат продуктивноста и квалитетот на вашата култура. За да се максимизираат придобивките од опрашувањето со бумбари, од суштинско значење е да се имплементираат најдобрите практики кои создаваат поволна средина за овие непроценливи инсекти.