Одрекување од одговорност

Општи одредби и услови на продажба

Овие општи услови се однесуваат на сите договори што ги склучува Koppert, со исклучок на договорите за купување. Овие општи услови исто така се однесуваат на сите понуди на Koppert и на сите работи што ги извршува Koppert. Овие општи услови исто така се однесуваат на сите совети и услуги што ги обезбедува Koppert. (чл. 2.1)

Општи одредби и услови на продажба

Општи услови за користење на оваа веб-локација

 1. Општо
  Koppert со ова ви дозволува да пристапувате на www.koppert.com, каде што објавува текст, слики и други материјали за информативни цели.

  Со тоа што пристапувате на оваа веб-локација вие ги прифаќате овие Општи услови. Ако не се согласувате со овие Општи услови треба да престанете да ја посетувате или користите оваа веб-локација. Како дополнение, вие потврдувате дека нема да ја сметате Koppert одговорна за какви било последици поврзани со информациите, препораките и/или советите што се наоѓаат на оваа веб-локација.

  Информациите што се содржат на www.Koppert.com се без обврски и не претставуваат законски обврзувачка понуда за склучување договор.
 2. Одговорност
  Иако оваа веб-локација е направена со големо внимание, Koppert не дава никаква гаранција, изречна или имплицирана, дека информациите (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, слики, описи на производ и совети) што се наоѓаат на или на кои се упатува, на оваа веб-локација се комплетни, ажурирани, точни и соодветни за целите за кои корисникот на оваа веб-локација ги користи овие информации.

  До онаа мерка до која е дозволено со закон, Koppert (вклучувајќи ги и неговите поврзани компании, службеници на компанијата и вработени) со ова отфрла каква било одговорност за:
  1. секаква загуба од каков било вид, директна или индиректна, предизвикана од и/или која произлегла од користењето на веб-локацијата или друга веб-локација поврзана со оваа веб-локација;
  2. загуба на компјутерски хардвер и софтвер, вируси и други проблеми, и/или загуба на време поради користењето на оваа веб-локација.
  3. Загуба поради одредени информации на веб-локацијата што се неточни, нецелосни или застарени.
  веб-локацијата може да вклучува референции (на пример, преку хиперврска, банер или копче) до други страници на кои се однесуваат со конкретен аспект на таа веб-локација. Ова автоматски не значи дека Koppert е поврзан со или сопственикот на, овие други страници па затоа не е одговорна за овие страници или за информациите што се содржат во истите.

  Koppert го задржува ексклузивното право да ја измени содржината или да отстрани делови од истата во секое време без потреба да информира за тоа. Koppert не може да се смета за одговорна за какви било последици од таквите промени.

  Оваа веб-локација содржи референции за производи. Некои производи не се достапни во сите земји. Секоја таква референца не укажува дека Koppert рекламира конкретен производ во конкретна земја или планира да го направи тоа.
 3. Интелектуална сопственост
  Авторското право и сите други права од интелектуална сопственост, кои се однесуваат на целата содржина на оваа веб-локација, вклучувајќи ги сите текстови, слики, графика, аудио, видео или анимациски датотеки, дизајн на веб-страна, изглед и начин на претставување на страницата припаѓа исклучиво на Koppert и поврзаните трети страни, освен ако не е наведено поинаку.

  Содржината на оваа веб-локација не смее да се копира, дистрибуира или обработува за комерцијални цели, ниту некаква содржина смее да биде копирана на друга веб-локација, без претходна писмена согласност. Оваа веб-локација не доделува дозвола за употреба на интелектуалната сопственост на Koppert или на трети страни.

  Ништо од оваа веб-локација не смее да се копира, ниту објавува со печатење, фотокопирање, микрофилм, дигитално копирање или на кој било друг начин, без претходна писмена согласност од Koppert.

  Вие може да отпечатите или преземете дел од веб-локацијата на вашиот тврд диск или да го дистрибуирате до други лица под услов ако тоа се прави исклучиво за информативни цели. Ако ви е дадена дозвола да објавите слика, тогаш публикацијата мора секогаш да го наведе изворот: Авторско право Koppert. Сите права се задржани.
 4. Изјава за приватност
  Во текот на посетата на оваа веб-локација може да се складираат лични податоци и други податоци во форма на колачиња. Koppert го задржува правото да ги складира овие податоци и да ги користи во неговите статистички податоци и на други носители на податоци. Користењето лични податоци е раководено од изјавата за приватност и изјавата за колачиња на Koppert. Се препорачува внимателно да ги прочитате овие документи пред да ги доставите вашите лични податоци на Koppert.